Ốc titanium gr5 8 li 4 phân gắn dàn chân và pat pô

62.000 VNĐ

Ốc titanium 8 li 5 phan dành cho các dòng xe gắn dàn chân và pat pô.